ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดี สาขาการพัฒนาการให้บริการ 2562