315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

Category : Abstract

The effects of Thai traditional triangle pillow and self-positional therapy in treating positional obstructive sleep apnea

โปสเตอร์งานวิจัยของ ร.ท.นพ.ชยังกร ทนต์ประเสริฐเวช แพทย์ประจำบ้านประสาทวิทยาชั้นปีที่ 3 นำเสนอ e-poster ในงานประชุมประจำปีสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยปี 2564

Read More

Development of the Thai version of the Athens Insomnia Scale (AIS-Thai)

โปสเตอร์งานวิจัยของ พ.ต.นพ.ปิยวัฒน์ ฉลาดสกุล แพทย์ประจำบ้านต่อยอดประสาทวิทยาชั้นปีที่ 2 นำเสนอ e-poster ในงานประชุมประจำปีสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยปี 2564 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านของสมาคมประสาทวิทยาประจำปี 2564

Read More

Efficacy and safety of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with ischemic stroke and atrial fibrillation who concurrently take antiepileptic drugs

โปสเตอร์งานวิจัยของ ร.ท.พญ.กัญญ์วรา ชัยเบญจพล แพทย์ประจำบ้านประสาทวิทยาชั้นปีที่ 3 นำเสนอ e-poster ในงานประชุมประจำปีสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยปี 2564

Read More

Role of progesterone in Lennox-Gastaut syndrome and refractory epilepsies

โปสเตอร์งานวิจัยของ พญ.ชนิษฐา เทภาสิต แพทย์ประจำบ้านประสาทวิทยาชั้นปีที่ 3 นำเสนอ e-poster ในงานประชุมประจำปีสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยปี 2564

Read More