รับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบสอง ปีการศึกษา 2567

แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา รอบที่ 2
ปีการศึกษา 2567 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 ดังนี้

และจะทำการคัดเลือกผู้เข้ารับสมัครในวันที่ 11 เมษายน 2567

 

1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา เข้ารับการศึกษา ในปีการศึกษา 2567-2569 รวม 2 ตำแหน่ง
2. แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2567-2570 รวม 4 ตำแหน่ง

ใบสมัคร รพ.พระมงกุฎเกล้า

 

กรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา กองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าปีการศึกษา 2567

พ.อ. นพ. ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์                         ประธานกรรมการ

พ.อ.หญิง รศ. พญ. พาสิริ สิทธินามสุวรรณ         กรรมการ

พ.อ.หญิง พญ. ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร             กรรมการ

พ.ท.หญิง พญ. ศันสนีย์ แสงวณิช                      กรรมการ

พ.ท. นพ. ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สูง                              กรรมการ

พ.ต.นพ. ณษฐพจน์ นําผล                                 กรรมการ และเลขานุการ