รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2565

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา ประจำปี 2565

 

  1. รับแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา (เข้ารับการฝึกอบรม 2565-2568) และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาประสาทวิทยา (เข้ารับการฝึกอบรม 2566-2568) ได้รวมทั้งหมด 5 ตำแหน่ง

  2. รับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาประสาทวิทยาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในปี 2565-2567 ได้รวมทั้งหมด 1 ตำแหน่ง

 

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทั้งสองแห่ง สำหรับผู้ที่เป็นทหารบกต้องกรอกใบสมัครของกรมแพทย์ทหารบกด้วยตนเองทุกคน ตามระยะเวลาที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนดไว้

 

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครของ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

 

กำหนดสัมภาษณ์ตามประกาศของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 20 กันยายน 2564  เวลา 13.00 น. ในรูปแบบ teleconference