รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา ประจำปี 2564

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยและของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทั้งสองแห่ง สำหรับผู้ที่เป็นทหารบกต้องกรอกใบสมัครของกรมแพทย์ทหารบกด้วยตนเองทุกคน ตามระยะเวลาที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนดไว้

ระเบียบการและใบสมัครของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ระเบียบการและใบสมัครของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

*** รับแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา (เข้ารับฝึกอบรม 2564-2567) และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาประสาทวิทยา (เข้ารับฝึกอบรม 2565-2567) ได้รวม ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

*** รับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาประสาทวิทยาได้ 2 ตำแหน่ง (เข้ารับฝึกอบรม 2564-2566) แบ่งเป็นทุนรพ.ค่ายนเรศวร 1 ตำแหน่งและรพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 1 ตำแหน่ง ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารบก 

กำหนดสัมภาษณ์ตามประกาศของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 21 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมแผนกประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า