รับผู้เข้าร่วมงาน 2-day PMK neurology 2020 เพิ่มเป็น 200 ที่นั่ง

เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 2-day PMK neurology Conference 2020 เป็นจำนวนมาก

ทางแผนกประสาทวิทยาจึงขอเปิดรับเพิ่มผู้เข้าฟังเป็น 200 ที่นั่ง

ไม่สามารถรับผู้ฟังจำนวนมากได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม ในช่วงที่มีการระบาดของโรค โควิด 2019

 

Registration

Scientific Program