การนำเสนอยาเข้ารพ.รร.6 ผ่านแผนกประสาทวิทยา 2563

ขอให้บริษัทที่ต้องการเสนอยาเข้ารพ.รร.6 ผ่านแผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม ทำแฟ้มเอกสารมาส่งที่ น.ส.จิรารัตน์ คำทะ ที่เคาท์เตอร์พยาบาลก่อน 12:00น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (หลังจากนั้นทางแผนกจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี) และขอให้ส่งตัวแทนนำเสนอข้อมูลยาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00น. โดยมีเวลานำเสนอ 5 นาที (เฉพาะบริษัทที่ส่งเอกสารทันเวลาเท่านั้น)