315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP
About us Read more Our Services Professional Team Read More Read More

แผนกประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วิสัยทัศน์ สถาบันการศึกษาต้นแบบและสถานบริการสาธารณะสุขระดับประเทศในด้านประสาทวิทยา

About us

คุณภาพมาตรฐาน

การฝึกอบรมมาตรฐานได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

Read more

บริการประทับใจ

ทีมแพทย์ร่วมดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม

Our Services

สามัคคี มีวินัย

มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ใส่ใจบริการ

ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

Professional Team

ผลงานล้ำหน้า

มีผลงานทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

Read More

Welcome To

PMK neurology

  วิสัยทัศน์ (VISION)
“สถาบันการศึกษาต้นแบบและสถานบริการสาธารณะสุขระดับประเทศ” “a model academic center and a national health service center”

เกี่ยวกับเรา

Excellence

Neurology Center

Certified Doctors

ทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและสาขาย่อยต่างๆ

Quality Treatment

มีการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพและทันสมัย

Professional Staff

ทีมบุคคลากรทางการแพทย์ร่วมดูแลผู้ป่วยด้วยความเป็นมืออาชีพ  

Accredited Academy

มุ่งเน้นที่จะผลิตประสาทแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติด้านประสาทวิทยา มีความเป็นมืออาชีพ มีการปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ

Our Subspecialties

ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทครบวงจร ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาย่อยต่างๆของโรคทางระบบประสาทด้วยเครื่องมือและการรักษาที่ทันสมัย

General Neurology

ตรวจรักษาโรคทางระบบประสาททั่วไป มีการฝึกอบรมวุฒิบัตรประสาทวิทยามานานกว่า 30 ปี

Stroke

ให้การรักษาพยาบาลกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ในระดับ comprehensive stroke center 

epilepsy

ตรวจรักษาโรคลมชักอย่างครบวงจร  

Movement Disorders

 โรคพาร์กินสันและโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติต่างๆ

Dementia

 รักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

Sleep disorders

มีห้องตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) ที่ทันสมัย เปิดการฝึกอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับโดยเฉพาะ  

our professionals

Doctors

Feedback´s

Testimonials

Virtual tour of our center

NEWS

Latest Posts

เปิดรับสมัคร Resident & Fellowship

เปิดรับสมัคร Resident และ Fellowship in Neurology 2568

Read More

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบสอง ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2567

Read More

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2567

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellowship in Neurology) เข้ารับการฝึกอบรม 2567- 2569 รับทั้งผู้ที่มีต้นสังกัดและอิสระ สนใจสมัครติดต่อแผนกประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Read More

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยาปีการศึกษา 2567

แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2567 ดังนี้   1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2567-2569 รวม 2 ตำแหน่ง 2. แพทย์ประจำบ้าน 2567-2570 และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2568-2570 รวม…

Read More