315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP
About us Read more Our Services Professional Team Read More Read More

แผนกประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วิสัยทัศน์ สถาบันการศึกษาต้นแบบและสถานบริการสาธารณะสุขระดับประเทศในด้านประสาทวิทยา

About us

คุณภาพมาตรฐาน

การฝึกอบรมมาตรฐานได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

Read more

บริการประทับใจ

ทีมแพทย์ร่วมดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม

Our Services

สามัคคี มีวินัย

มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ใส่ใจบริการ

ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

Professional Team

ผลงานล้ำหน้า

มีผลงานทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

Read More

Welcome To

PMK neurology

  วิสัยทัศน์ (VISION)
“สถาบันการศึกษาต้นแบบและสถานบริการสาธารณะสุขระดับประเทศ” “a model academic center and a national health service center”

เกี่ยวกับเรา

Excellence

Neurology Center

Certified Doctors

 ทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและสาขาย่อยต่างๆ

Quality Treatment

มีการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพและทันสมัย

Professional Staff

ทีมบุคคลากรทางการแพทย์ร่วมดูแลผู้ป่วยด้วยความเป็นมืออาชีพ  

Accredited Academy

มุ่งเน้นที่จะผลิตประสาทแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติด้านประสาทวิทยา มีความเป็นมืออาชีพ มีการปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ

Our Subspecialties

ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทครบวงจร ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาย่อยต่างๆของโรคทางระบบประสาทด้วยเครื่องมือและการรักษาที่ทันสมัย

General Neurology

ตรวจรักษาโรคทางระบบประสาททั่วไป มีการฝึกอบรมวุฒิบัตรประสาทวิทยามานานกว่า 30 ปี

Stroke

ให้การรักษาพยาบาลกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ในระดับ comprehensive stroke center 

epilepsy

ตรวจรักษาโรคลมชักอย่างครบวงจร  

Movement Disorders

 โรคพาร์กินสันและโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติต่างๆ

Dementia

 รักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

Sleep disorders

มีห้องตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) ที่ทันสมัย เปิดการฝึกอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับโดยเฉพาะ  

our professionals

Doctors

Feedback´s

Testimonials

Virtual tour of our center

Our Blog

Latest Posts

The need for early diagnosis and treatment in mild cognitive impairment

2-day PMK neurology: Comprehensive Review in Neurology 2021 (virtual conference)
27 พฤศจิกายน 2564 13.00 – 13.45น.

Read More

Psychopharmacology of Melatonergic antidepressant

2-day PMK neurology: Comprehensive Review in Neurology 2021 (virtual conference)
21 พฤศจิกายน 2564 13.00 – 13.45น.

Read More

Neurologic Prognosis after Cardiac Arrest

2-day PMK neurology: Comprehensive Review in Neurology 2021 (virtual conference) 20 พฤศจิกายน 2564 10.30-11.00น.

Read More

2-day PMK Neurology: Comprehensive review in Neurology 2021 (Virtual Conference)

งานอบรมวิชาการประจำปีของแผนกประสาทวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จัดในรูปแบบ Virtual conference ในวันที่ 20, 21, 27, และ 28 พฤศจิกายน 2564 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับชม

Read More