315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP
About us Read more Our Services Professional Team Read More

แผนกประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วิสัยทัศน์ สถาบันการศึกษาต้นแบบและสถานบริการสาธารณะสุขระดับประเทศในด้านประสาทวิทยา

About us

คุณภาพมาตรฐาน

การฝึกอบรมมาตรฐานได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

Read more

บริการประทับใจ

ทีมแพทย์ร่วมดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม

Our Services

สามัคคี มีวินัย

มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ใส่ใจบริการ

ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

Professional Team

ผลงานล้ำหน้า

มีผลงานทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

Read More

Welcome To

PMK neurology

  วิสัยทัศน์ (VISION)
“สถาบันการศึกษาต้นแบบและสถานบริการสาธารณะสุขระดับประเทศ” “a model academic center and a national health service center”

เกี่ยวกับเรา

Excellence

Neurology Center

Certified Doctors

 ทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและสาขาย่อยต่างๆ

Quality Treatment

มีการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพและทันสมัย

Professional Staff

ทีมบุคคลากรทางการแพทย์ร่วมดูแลผู้ป่วยด้วยความเป็นมืออาชีพ  

Accredited Academy

มุ่งเน้นที่จะผลิตประสาทแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติด้านประสาทวิทยา มีความเป็นมืออาชีพ มีการปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ

Our Subspecialties

ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทครบวงจร ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาย่อยต่างๆของโรคทางระบบประสาทด้วยเครื่องมือและการรักษาที่ทันสมัย

General Neurology

ตรวจรักษาโรคทางระบบประสาททั่วไป มีการฝึกอบรมวุฒิบัตรประสาทวิทยามานานกว่า 30 ปี

Stroke

ให้การรักษาพยาบาลกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ในระดับ comprehensive stroke center 

epilepsy

ตรวจรักษาโรคลมชักอย่างครบวงจร  

Movement Disorders

 โรคพาร์กินสันและโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติต่างๆ

Dementia

 รักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

Sleep disorders

มีห้องตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) ที่ทันสมัย เปิดการฝึกอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับโดยเฉพาะ  

our professionals

Doctors

Feedback´s

Testimonials

Virtual tour of our center

Our Blog

Latest Posts

MDS EDUCATION ROADMAP

แนวทางการศึกษาทางด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ สำหรับประสาทแพทย์และอายุรแพทย์ที่สนใจ โดยสมาคมประสาทแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความผิดปกตินานาชาติ

Read More

PMK EPILEPSY ANNUAL MEETING 2020 (MONDAY 19-TUESDAY 20 JULY 2021)

การประชุมวิชาการโรคลมชักประจำปี แผนกประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (การประชุมได้เลื่อนมาเป็น วันที่ 19 ถึง 20 กรกฎาคม 2021)

Read More

Sleep related movement disorders: From bedside the treatment

ประชาสัมพันธ์ งานประชุม Online ที่น่าสนใจมากๆ อีก 1 งาน Sleep-related movement disorders: From Bedside to treatment ในวันที่ อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม นี้ โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการนอนหลับ…

Read More